Visitatie

Woningbouwvereniging “De Goede Woning-Neerijnen” heeft zich in 2016 laten visiteren. Voor alle woningcorporaties die lid zijn van de brancheorganisatie Aedes, is een maatschappelijke visitatie eens per vier jaar verplicht. Dit is vastgelegd in onze Governancecode. Visitatie is voor ons niet alleen een verplichting, maar ook een belangrijk instrument om verantwoording af te leggen over onze maatschappelijke prestaties aan onze belanghebbenden. Eventuele leer- en verbeterpunten worden met een visitatie zichtbaar voor Woningbouwvereniging “De Goede Woning-Neerijnen”.

 

De visitatie bestaat uit een intern en extern onderzoek en volgt een methodiek die door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) wordt voorgeschreven. De visitatiecommissie spreekt met medewerkers van onze corporatie, én met vertegenwoordigers van de huurders, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen en collega-corporaties.

De uitkomsten van alle gesprekken zijn verwerkt in het visitatierapport. De reactie van het bestuur van DGWN op het rapport leest u hier. Het rapport is ook gepubliceerd op www.visitaties.nl. Op laatstgenoemde website en op de website van Procorp (www.pro-corp.nl) kunt u tevens meer informatie vinden over wat de visitatie voor woningcorporaties inhoudt.